Документи по програмата

A+ A A-

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG04-02-03-1

АКТУАЛИЗИРАНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG04-03-04

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG04-03-04

АКТУАЛИЗИРАНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG04-02-03

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG04-02-03

АКТУАЛИЗИРАНО РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА ОТ 03.06.2016 Г.

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА ОТ 02.03.2016 Г.

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА ОТ 18.11.2015 Г.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

ОБРАЗЕЦ НА МЕЖДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗОП

ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ПМС № 118/2014 г.

Communication manual

Искане за плащане

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Процедура за разглеждане на възражения по предложени за отхвърляне проектни предложения 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG04-02-03

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG04-03-04

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG04-03-04

DECLARATIONON IRREGULARITIES BG04-03-04

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG04-02-03

DECLARATIONON IRREGULARITIES BG04-02-03

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

PARTNERSHIP AGREEMENT

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 134 на МС от 5.07.2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА


Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”

Покана за кандидатстване по проект "Въвеждане на Европейския пазар на електроенергия в България – II фаза", по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Информация за програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Информация за норвежките партньори

Презентация на МИЕ за програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Презентация на фирма "Clean Power"

Презентация на Дирекцията за водни ресурси и енергия към Министерството на петрола и енергетиката, Кралство Норвегия

Презентация на фирма NEPAS

Презентация на Norconsult

Презентация на Norsk Energi

Презентация на Norwegian Forestri Group

Презентация на Omsorgsbygg

Презентация на Sweco Norway