За програмата

A+ A A-

Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Тя обхваща две програмни области "Енергийна ефективност" (Програмна област 5) и "Възобновяема енергия" (Програмна област 6) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и е одобрена на 20 декември 2012 г.

Програмен оператор: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (сега Министерство на енергетиката, МЕ).

Програмен партньор на Донора: Дирекция за водни ресурси и енергия (НВЕ) към Министерството на петрола и енергетиката, Кралство Норвегия.

Цел на програмата: Намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха. 

Средства по програмата: 15 600 288 евро, от които 13 260 245 евро (85%), безвъзмездна финансова помощ (БФП), държавно съфинансиране - 2 340 043 евро (15%).

Период на действие на програмата: до 16 април 2017 г.

Краен срок за изпълнение на дейности по програмата: 30 април 2016 г.
По Програмата се предвижда да бъдат обявени четири процедури за подбор на проекти, за които ще бъдат подписани споразумения за безвъзмездна помощ. Предвидено е и изпълнение на предварително дефиниран проект с бенефициент Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в сътрудничество с Енергийния системен оператор (ЕСО) и Дирекцията за водни ресурси и енергия (НВЕ), Норвегия.

Фонд за двустранни отношения: По Програмата е предвиден и Фонд за двустранни отношения в размер на общо 251 228 евро, чиито правила ще бъдат допълнително обявени на интернет страницата на Програмата. Фондът има за цел да подпомогне потенциалните бенефициенти в търсенето на партньори по проектите, съдействие за разработване на проектното предложение или покриване на разходи, свързани с посещения на изложения, конференции и др. мероприятия, представящи иновативни технологии в областите, свързани с посочените по-горе четири процедури и които биха подпомогнали подготовката на съответните проектни предложения. Предвижда се Фондът да бъде отворен от ноември 2013 г., след официалния старт на Програмата.

Презентация за напредъка по Програмата отчетен пред Офиса на Финасовия механизъм на ЕИП, докладван на 08.10.2014 г.

Информация за програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"