A+ A A-

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“

 ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05

 Повишаване на административния капацитет и информираността

за енергийна ефективност и възобновяема енергия

 ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Министерство на енергетиката в качеството му на Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ кани потенциални бенефициенти да представят проектни предложения по цитираната по-горе покана.

Основната цел на поканата е изграждане на административния капацитет на държавни и общински власти и институции да планират и изпълняват мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия чрез предоставяне на обучения и консултации .

Тази покана е за финансиране на проекти на обща стойност 624 065 евро.

Размер на безвъзмездната финансова помощ - от 30 000 евро до 100 000 евро.

Безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 100 % от общата стойност на проекта.

С приоритет са проекти в сътрудничество с партньори от страните – донори.

В подкрепа за изготвяне на проектни предложения и/или търсене на партньори от страна на донорите би могло да се използва Фондът за двустранни отношения, който ще предоставя средства по тази покана, считано от датата на публикуването на настоящата обява.

Въпроси могат да бъдат задавани на адреса на електронната поща:

eerebg04@mee.government.bg

Пълният комплект „Насоки за кандидатстване“ е публикуван на интернет страницата на проекта: www.energygrantsbg.org в секция "Отворени процедури".

Проектните предложения се подават на адрес:

Министерство на енергетиката

гр. София,п.к. 1040 ул. „Триадица“, № 8.

Краен срок за представяне на проектните предложения: 15 май 2015 г., 16:30 часа местно време.