A+ A A-

Община Павликени успешно приключи проект

Община Павликени проведе заключителна пресконференция на 27.01.2017 г.  в Заседателна зала на Общински съвет, бул. „Руски“ №4, гр. Павликени.  Пресконференцията е  по Проект BG04-02-03-036 „Смяна на горивна база и реконструкция на отоплителни системи в общински сгради“, финансиран от Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009-2014 по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“. Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия“. Бенефициент по проекта е Община Павликени. Партньори: Boost Global Innovation AS и Norsk Enøk Og Energi AS – Норвегия. ДБФП №BG04-02-03-036-011/18.08.2015 г. Програмен оператор: Министерство на енергетиката. Обща стойност на проекта: 466 225,08 лв.
Постигната е главната цел на проекта –  повишаване на енергийната ефективност и увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници за отопление и охлаждане в сгради, собственост на община Павликени: Основно училище „Бачо Киро“, гр. Бяла Черква; Административна сграда на община Павликени (стара част) и Дом за стари хора, с. Караисен.
Обществеността и медиите бяха информирани за изпълнението на проекта, включително механизъм на финансиране, цели, постигнати резултати, партньори и външни изпълнители на дейностите.