A+ A A-

Във връзка с открита процедура за подбор на проектни предложения по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05, Министерство на енергетиката, в качеството на Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, отправя ПОКАНА към държавните и общински администрации за номиниране на служители за обучение по енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия.

Цели на грантовата схема: Повишаване на административния капацитет на държавните и общински органи и институции  за планиране  и  изпълнение  на  мерки  за  енергийна  ефективност и възобновяема енергия /ЕЕ и ВЕИ/ чрез предоставяне на обучения и консултации.

Очакваният период за провеждане на обученията е декември  2015 – април 2016.

Обученията ще включват следните теми:

  1. Енергиен мениджмънт на сгради,
  2. Разработване на планове за действие в съответствие с националното законодателство и съответните директиви на ЕС, свързани с мерките в сгради, улично осветление и др.
  3. Отчитане изпълнението на плановете за действие,
  4. Основни познания за енергийните одити,
  5. Договори за енергийна ефективност с гарантиран резултат.

Обученията могат да бъдат допълнени с теми за ЕЕ и ВЕИ в обществения транспорт, законодателство в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, най-добри практики по отношение на мерки за енергийната ефективност и в използването на възобновяеми енергийни източници в сгради и решения по казуси.

 Предвид спецификата на грантовата схема, заинтересованите институции следва да изпратят писмо с номинираните от тях експерти, които да бъдат включени в предстоящите обучения. Моля да се посочат заемана длъжност, телефон и електронна поща за връзка.

Номинираните служителите трябва да са на постоянно трудово/служебно правоотношение с институцията и служебните им ангажименти в администрацията да са свързани или в бъдеще да бъдат свързани с разработването, прилагането и контролиране изпълнението на планове и мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Писмата следва да изпратите до:

Г-н Жечо Станков

Заместник-министър на енергетиката и

Ръководител на Програмния оператор на Програма BG 04

Министерство на енергетиката

ул. „Триадица” № 8, София 1040

 

и на електронна поща: BG04-04-05@energygrantsbg.org

 

В случай на необходимост от допълнителна информация, моля да посетите интернет страницата на Програма BG04: www.energygrants.bg или да отправите запитвания на телефони: 02/9263 258 - г-жа Здравка Пекова,  02/9263 153 - г-жа Диляна Новакова.