A+ A A-

 

ПРЕДОСТАВЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА BG04-02-03-1 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ”
 
Поради наличие на допълнителен спестен финансов ресурс по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", с решение на Ръководителя на Програмния оператор е одобрена допълнителна финансова помощ за проекта, класиран на първо място в списъка на резервите по Мярка 1 по процедура BG-02-03-1, проведена по реда на чл. 6.9 от Регламента. На бенефициента община Шумен се предоставя допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на 98 563,95 евро.