A+ A A-

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  с предмет „ Закупуване и доставка на челен телескопичен товарач”, във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 04-03-04-015-001  по Грантова схема BG 04-03-04 „Производство на горива от биомаса”. 

Възложител на поръчката: "Макс Мюзик Продакшънс" ЕООД

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  с предмет „ Доставка на линия за производство на пелети с капацитет 1 т/час”, във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-03-04-007-007  по Грантова схема BG 04-03-04 „Производство на горива от биомаса”. 

Възложител на поръчката: "Върбица Лес Груп" ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  с предмет „ Закупуване на оборудване за технологична линия за производство на пелети с капацитет 1.5 т./ час”, във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-03-04-012-009 по Грантова схема BG 04-03-04 „Производство на горива от биомаса”. 

Възложител на поръчката: "Дарис" ЕООД

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  с предмет „Доставка и пускане в експлоатация на линия за производство на пелети”
гр. Ихтиман, Софийска област, във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-03-04-015-001 по Грантова схема BG 04-03-04 „Производство на горива от биомаса”. 

Възложител на поръчката: "Макс Мюзик Продакшънс" ЕООД

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  с предмет „Доставка и монтаж на инсталация за производство на пелети с капацитет 1 т/час.“, във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-03-04-014-008 по Грантова схема BG 04-03-04 „Производство на горива от биомаса”. 

Възложител на поръчката: Л.А.ИНВЕСТ ГРУП ООД

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (нова)  с предмет „Доставка на машини за раздробяване на дървесни отпадъци и дървесна маса“, във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-03-02-002-003 по Грантова схема BG 04-03-04 „Производство на горива от биомаса”. 

Възложител на поръчката: „МАЙКРОМЕТ” ООД 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет "Доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и производствено оборудване за нуждите на „Лес Комерс 94 ЕООД”  във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-03-04-010-006 по проект „Увеличаване на капацитета за производство на пелети от биомаса в „Лес Комерс 94 ЕООД”

Възложител на поръчката: Лес Комерс 94 ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за производство на пелетиот
дървесна биомаса с капацитет 1т/ч за нуждите на „Перунстрой 2006” ООД, във връзка с изпълнението на
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-03-04-013-005 по Грантова схема BG 04-03-04 „Производство на горива от биомаса”. 

Възложител на поръчката: „Перунстрой 2006" ООД

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по Грантова схема BG04-04-05 „Обучения и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” и в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG04-04-05-17-04 от 13.11.2015 г.

 Възложител на поръчката: „Рувекс” АД

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет „Организация на кетъринг за обучения на място” по Грантова схема BG04-04-05 „Обучения и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” и в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG04-04-05-15-08.

 Възложител на поръчката: „Сдружение Балкански институт по труда и социалната политика“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет “Осигуряване на зали и кетъринг, за осъществяване на обучения, по проект BG04-04-05-12-06 „Повишаване на капацитета на местната администрация за взимане на информирани решения при планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ”.

 

Възложител на поръчката: „ВИФИ България“ ЕООД

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет „Закупуване на инсталация за производство на пелети“ във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-03-04-016-004/14.08.2015 г. по Грантова схема BG 04-03-04 „Производство на горива от биомаса”.

 Възложител на поръчката: „Изгрев 2015“ ЕООД